Dàn Nóng VRV – IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 Chi?u

Liên hệ

??n giá bán: Liên h?
VAT: ?ã bao g?m VAT
Model: RXYMQ4AVE
Hãng SX: DAIKIN
Tình tr?ng: Còn hàng
B?o hành: 12 Tháng

Mô tả

Dàn Nóng VRV – IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 Chi?u

Giá: Liên h?
+ Xu?t x?: Thái Lan
+ Lo?i ?i?u hòa: 2 chi?u
+ Tính n?ng: Inverter
+ Gas (Môi ch?t l?nh): R410a
+ Công su?t l?nh (HP): 4
+ Công su?t l?nh (BTU): 38.200
  • THÔNG S? K? THU?T

 

  • THÔNG TIN S?N PH?M

Dàn Nóng VRV – IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chi?u

Dàn Nóng VRV – IV S Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chi?u là h? th?ng ?i?u hòa không khí trung tâm dành cho các tòa nhà th??ng m?i, ?ng d?ng công ngh? ?i?u ch?nh l?u l??ng môi ch?t l?nh bi?n ??i ???c phát tri?n b?i Daikin nh?m mang l?i cho khách hàng kh? n?ng ?i?u khi?n nhi?t ?? ? t?ng khu v?c riêng bi?t trong m?i phòng ho?c m?i t?ng trong tòa nhà.

RXYMQ4AVE 2 chi?u l?nh s??i, s? d?ng gas 410a cùng v?i tính n?ng Inverter kh? n?ng v?n hành m?nh m? mà l?i ti?t ki?m ?i?n n?ng v??t tr?i.

Ra m?t l?n ??u tiên ? Nh?t vào n?m 1982, h? th?ng ?i?u hòa trung tâm VRV Daikin  ???c ?ón nh?n n?ng nhi?t t?i các th? tr??ng trên toàn th? gi?i trong su?t 30 n?m qua. Daikin t? hào ti?p t?c cho ra m?t dòng VRV IV-S th? h? ti?p theo ?i?n hình v?i dàn nóng m?t chi?u l?nh.

Tính n?ng dàn nóng máy trung tâm VRV IV S RXYMQ4AVE:

1. Dàn nóng nh? g?n ti?t ki?m không gian

Thi?t k? m?i ???c t?i ?u hóa cho model RXYMQ4AVE kh?i l??ng 71kg gi?m 43% so v?i dòng VRV IV. S?n ph?m mang l?i v? thanh toát cho không gian bên ngoài c?n h?. Dàn nóng ???c thi?t k? m?ng và g?n h?n bao gi? h?t ch? c?n không gian t?i thi?u cho vi?c l?p ??t.

Thi?t k? m?ng, g?n nh? h?n: Các thi?t k? m?i ?ã ???c t?i ?u hóa cho dòng s?n ph?m VRV IV S, v?i chi?u cao c?a model công su?t 4 HP ??n 5 HP gi?m xu?ng ch? còn 990mm:

+ Mang tính th?m m? cao: Thi?t k? nh? g?n t?o v? m? quan cho tòa nhà khi nhìn vào t? bên ngoài ??ng th?i không c?n tr? t?m nhìn ra xa c?a ng??i ??ng t? bên trong.

+ Ki?u dáng dàn l?nh phong phú: Dàn l?nh có th? ???c l?a ch?n t? 2 dòng s?n ph?m: VRV và dân d?ng, ?? ?áp ?ng m?i ki?u phòng và s? thích. Có th? k?t h?p c? dàn l?nh VRV và dàn l?nh dân d?ng trong cùng 1 h? th?ng, m? ra m?t xu h??ng m?i c?a các ki?u dàn l?nh th?i trang và v?n hành êm ái.

2. Ti?t ki?m ?i?n n?ng và v?n hành êm ái

S? k?t h?p c?a các công ngh? tiên ti?n:

+ Máy nén ???c trang b? ??ng c? DC t? tr?

+ ??ng c? qu?t DC

+ Mi?ng hút gió biên d?ng cong và qu?t h??ng tr?c ?ã th?c hóa hi?u su?t và ho?t ??ng êm ái

dàn nóng vrv iv s series – ?i?n l?nh á ?ông

+ COP cao: Dòng s?n ph?m VRV IV S ti?t ki?m ?i?n n?ng h?n VRV III S, ??c bi?t là ? công su?t 6 HP.

+ V?n hành êm ái: Ch? ?? ho?t ??ng êm ban ?êm s? ???c kích ho?t trong vòng 8 ti?ng sau khi h? th?ng ??t ???c nhi?t ?? cao nh?t và tr? l?i ch? ?? bình th??ng sau ?ó 10 ti?ng. M?c ?? ?n ban ?êm có th? ???c tùy ch?nh v?i các l?a ch?n ? 3 m?c ?? âm cho gi?c ng? sâu h?n.

+ Thi?t k? linh ??ng và l?p ??t ??n gi?n.

+ Kh? n?ng k?t n?i lên ??n 14 dàn l?nh giúp VRV IV S tr? thành m?t h? th?ng c?c k? linh ho?t.

+ T? ??ng v?n hành th? bao g?m dây d?n, van ch?n, ?ng gas, và kh?i l??ng môi ch?t c?n n?p. K?t qu? t? ??ng ???c tr? v? ngay khi hoàn t?t ki?m tra.

+ K?t n?i ?ng và dây ??n gi?n giúp vi?c l?p ??t VRV IV S nhanh chóng và d? dàng.

+ ???ng ?ng dài.

+ Dãy s?n ph?m ?a d?ng: Dòng s?n ph?m VRV-IV-S ???c b? sung thêm công su?t 8 HP và 9 HP, có th? ?áp ?ng ?a d?ng các lo?i phòng có di?n tích khác nhau.

=> Công ngh? ti?n ti?n – hi?n ??i c?a RXYMQ4AVE thu?c dòng ?i?u hòa daikin VRV s? là 1 s? l?a ch?n hoàn h?o cho ng??i tiêu dùng.

3. Thi?t k? linh ??ng và l?p ??t ??n gi?n

– H? th?ng dây khi?n ??c bi?t cho phép dùng chung dây gi?a dàn l?nh, dàn nóng và dây ?i?u khi?n trung tâm v?i cách th?c ?i dây t??ng ??i ??n gi?n. H? th?ng ???ng truy?n DIII-NET ???c s? d?ng cho phép vi?c s? d?ng các h? th?ng ?i?u khi?n tiên ti?n.

– H? th?ng ?ng s? d?ng REFNET cao c?p c?a Daikin giúp cho vi?c l?p ??t d? dàng h?n. Ch? c?n duy nh?t 2 h? th?ng ???ng ?ng môi ch?t l?nh chính trong h? th?ng, REFNET làm gi?m ?áng k? s? m?t cân b?ng c?a dòng môi ch?t l?nh gi?a các máy trong khi s? d?ng ???ng ?ng có kích th??c nh? h?n.

– T? ??ng v?n hành th? bao g?m dây d?n, van ch?n, ?ng ga và kh?i l??ng môi ch?t c?n n?p. K?t qu? t? ??ng ???c tr? v? ngay khi hoàn t?t ki?m tra.

– ?i?u khi?n c?c b?: ?i?u khi?n ?i?u h??ng t? xa.

– Màn hình k? thu?t s? v?i ?èn n?n.

– Phím b?m l?n và phím m?i tên giúp thao tác ??n gi?n.

– Nhi?u ch? ?? cài ??t giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng cho h? th?ng.

4. ?ng d?ng

Dàn Nóng VRV – IVS Daikin RXYMQ4AVE (4HP) 2 chi?u là h? th?ng ?i?u hòa không khí lý t??ng cho nhà ?, c?a hàng và v?n phòng.

You've just added this product to the cart:

Zalo
Phone
Phone
Phone