MÁY L?NH TRUNG TÂM CHO VILLA

H?ng m?c : T? v?n, Thi?t k?, L?p ??t máy l?nh trung tâm cho Villa cao c?p.

??a ch? công trình : Bình Chánh, TP.HCM

Hình th?c : Nhà th?u ?i?u hòa không khí trung tâm Panasonic.

1. B?n v? thi?t k? ?i?u hòa trung tâm cho Viia cao c?p

Máy l?nh trung tâm cho Villa

2. Ph?i c?nh 3D n?i th?t kèm m?t b?ng b? trí mi?ng gió ?i?u hòa trung tâm cho Villa cao c?p

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Máy l?nh trung tâm cho Villa

Báo giá máy l?nh trung tâm Panasonic giá c?nh tranh

CTY Thiên Phúc, ch?ng ???ng 8 n?m kinh nghi?m thi công máy l?nh trung tâm cho các công trình l?n, nh? kh?p m?i mi?n ??t n??c luôn ??m b?o ?úng ti?n ??, ch?t l??ng, giá c? h?p lý. Khi có nhu c?u l?p ??t, ch? c?n liên h? v?i Thiên phúc b?n s? ???c báo giá chi ti?t c? th? phù h?p v?i ??c thù c?a m?i công trình.

2 cách l?y báo giá máy l?nh trung tâm Panasonic chính xác

H? th?ng máy l?nh trung tâm hay còn g?i là h? th?ng FSV Panasonic có ??c thù là thông minh nên yêu c?u thi?t k? k?t n?i ??ng b? ngay t? ban ??u. ?ó là t? b??c thi?t k? công su?t ??n b?c tách kh?i l??ng v?t t? ph?i d?a vào b?n v? m?t b?ng chi ti?t, ph?n m?m thi?t k?, ??c tr?ng riêng c?a m?i công trình. Vì v?y, giá c? c?a m?i công trình s? khác nhau.

?? ???c Thiên Phúc  báo giá máy l?nh trung tâm Panasonic c? th?, b?n có th? th?c hi?n theo 2 cách d??i ?ây:

Cách 1: Quý khách ?ang có nhu c?u thi công công trình và mu?n tìm hi?u v? giá thì cung c?p b?ng v? m?t b?ng c?a công trình, m?t b?ng các h?ng m?c tr?n, n?i th?t, b?n v? m?t c?t ??ng…

Nh?ng n?i dung trên càng ??y ?? thì s? ???c báo giá càng chính xác. Sau khi nh?n ???c thông tin, Thiên Phúc t? v?n và thi?t k? mi?n phí h? th?ng máy l?nh trung tâm Panasonic, báo giá ??n quý khách hàng.

Liên h? tr?c ti?p v?i Thiên Phúc theo s? Hotline 0943.85.89.10 / 0822.924.924 ?? ???c h??ng d?n thêm.

Cách 2:Tr??ng h?p quý khách ?ã có b?n v? thi?t k? chi ti?t, b?ng kh?i l??ng thi?t b?, v?t t? c? th? c?a m?t hãng, nhà th?u nào ?ó mà còn phân vân v? giá c? thì ch? c?n g?i cho Thiên Phúc ?? ???c báo giá máy l?nh trung tâm Panasonic c?nh tranh. T? ?ó, quý khách hàng có th? so sánh ???c giá c? và có l?a ch?n phù h?p.

T?i sao nên ch?n nhà th?u Thiên Phúc thi công máy l?nh trung tâm ?

V? kinh nghi?m: Ch?ng ???ng h?n 8 n?m xây d?ng và phát tri?n, Thiên Phúc t? hào là 1 trong nh?ng ??i lý xu?t s?c hãng máy l?nh Panasonic. V?i h? th?ng máy l?nh trung tâm Panasonic.

Nhân l?c tay ngh? cao: Công ty có ??i ng? chuyên gia, k? s? ?i?n l?nh có kinh nghi?m l?p ??t cho hàng nghìn công trình kh?p c? n??c. Và ??i ng? công nhân làm vi?c lâu n?m trong vi?c l?p ??t h? th?ng ?i?u hòa trung tâm nên ??m b?o ch?t l??ng và ti?n ?? thi công.
Quy trình khép kín: Thiên Phúc t? hào là ??n v? hàng ??u th?c hi?n toàn b? các b??c t? v?n – thi?t k? – s?n xu?t – thi công – b?o hành – b?o trì chuyên nghi?p, t?n tâm h? th?ng máy l?nh trung tâm Panasonic.
Giá c? h?p lý: H? th?ng máy l?nh trung tâm nh?p hàng tr?c ti?p t? công ty CP Panasonic Vi?t Nam. Và khi thi công s? d?ng ngu?n nhân l?c có s?n nên ??m b?o giá c? h?p lý trên th? tr??ng.

Share this post


Zalo
Phone
Phone
Phone