Công su?t c?a ?i?u hòa treo t??ng

?i?u hòa treo t??ng thông th??ng có 4 công su?t c? b?n nh? sau

Máy ?i?u hòa 9000btu phù h?p v?i phòng t? 15m2 ?? xu?ng, nh?ng trong th?c t? có th? ?áp ?ng cho phòng di?n tích l?n h?n n?u phòng ???c cách nhi?t t?t, không có ánh n?ng tr?c ti?p

Máy ?i?u hòa 12000btu phù h?p v?i di?n tích phòng t? 15-20m2

Máy ?i?u hòa 18000btu phù h?p v?i di?n tích phòng t? 20-30m2

Máy ?i?u hòa 24000btu phù h?p v?i di?n tích phòng t? 30-40m2

Trong th?c t? ?? ch?n công su?t l?nh ngoài di?n tích phòng ra, còn ph?i xét t?i ch?c n?ng phòng ví d? phòng ng?, phòng khách, phòng b?p, phòng sinh ho?t chung, m?i lo?i phòng ??u ph?i ch?n d?i công su?t khác nhau do ??c thù ngu?n nhi?t phát sinh trong phòng khác nhau

V?y ?? ???c t? v?n mi?n phí quý khách hàng ??ng ng?i g?i t?i hotline 094 385 8910

Share this post

Zalo
Phone
Phone
Phone